Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden gebruik weerwebsite mijneigenweer.nl.

Onderstaand vindt u de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de weerwebsites op www.mijneigenweer.nl Bij het in gebruik nemen van de weerwebsite, welke gehost wordt via Weerhuisje.nl geeft gebruiker aan bekend te zijn met, en akkoord te gaan met de voorwaarden van deze overeenkomst.


Doel van de overeenkomst

Het duidelijk maken van de verantwoordelijkheden van betrokken partijen.


Artikel 1: Partijen en definities

Weerhuisje.nl (ofwel Weerhuisje): eigenaar van de weerwebsite www.mijneigenweer.nl, www.mijneigenweer.be en www.myownweather.eu stelt webruimte beschikbaar voor het hosten van eigen weerwebsites, verder te noemen de weerweb hostingdienst. Weerhuisje.nl is onderdeel van Aageka webshops gevestigd Oranjekanaal ZZ 23 te Hijken. KvK nr 54566088.

Gebruiker: Een door Weerhuisje.nl geaccepteerd natuurlijk persoon of bedrijf die de voorwaarden voor het gebruik van de weerwebsite, beschikbaar gesteld door Weerhuisje.nl, heeft geaccepteerd.

Aanvangsdatum: Datum waarop de weerweb hostingdienst ter beschikking wordt gesteld aan Gebruiker.

Deelnameperiode: Jaar (of jaren) voorafgaand aan verlengdatum.

Verlengdatum: Aanvangsdatum plus enig vol deelnamejaar.


Artikel 2: Gebruik van de hostingdienst

2.1 De weerweb hostingdienst wordt naar beste kunnen onderhouden door Weerhuisje.nl. De hiervoor benodigde webruimte zal belegd zijn bij een professionele webhoster.

2.2 Voor uitval van de weerweb hostingdienst kan Weerhuisje.nl niet aansprakelijk worden gesteld. Weerhuisje.nl zal alles doen wat in haar vermogen ligt om uitval te voorkomen c.q. van zo kort mogelijke duur te laten zijn.

2.3 In die gevallen waarbij de weerweb hostingdienst gebruik maakt van embedded content van andere websites worden mogelijk hierop geïntegreerde advertenties afgebeeld.

2.4 Gebruiker kan op generlei wijze aanspraak maken op vergoeding van schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de weerweb hostingdienst.


Artikel 3: Verlenging deelname

3.1 Het eerste jaar gebruik van de weerweb hostingdienst zit besloten in de prijs van het desbetreffende aangekochte en hiervoor relevante product.

3.2 Ongeveer een maand voor het verlopen van de Deelnameperiode krijgt gebruiker via mail een aankondiging met de datum van het einde van de Deelnameperiode. Enkele dagen voor einde Deelnameperiode wordt evt een herinneringsmail gestuurd.

3.3 Gebruiker wordt in de voornoemde mail(s) verwezen naar het te bestellen artikel voor het verlengen van de Deelnameperiode.

3.4 Gaat gebruiker niet in op voornoemde verlenging dan zal Weerhuisje de weerwebsite van gebruiker op (deels) inactief plaatsen. Als na 60 dagen vanaf verlengdatum door Gebruiker geen verlenging van de dienst is aangekocht zal Weerhuisje overgaan tot het volledig verwijderen van de weer website van Gebruiker en is de overeenkomst tussen gebruiker en Weerhuisje.nl ontbonden.


Artikel 4: Plaatsen van content

4.1 Gebruiker zal geen informatie publiceren of aanbieden via de weerweb hostingdienst die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

4.2 Weerhuisje.nl zal klachten van derden in behandeling nemen wanneer naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Weerhuisje.nl is gerechtvaardigd, is Weerhuisje.nl gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Weerhuisje.nl in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Gebruiker te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Weerhuisje.nl zal Gebruiker informeren over het verloop van deze procedure.

4.3 Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Weerhuisje.nl gerechtigd hiervan aangifte te doen. Weerhuisje.nl kan hierbij alle relevante informatie over Gebruiker en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Weerhuisje.nl verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

4.4 Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door Gebruiker aangeboden informatie is Weerhuisje.nl gerechtigd het beschikbaar stellen van webruimte te beëindigen.

4.5 Gebruiker vrijwaart Weerhuisje.nl voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Weerhuisje.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Gebruiker lijdt door een ingrijpen van Weerhuisje.nl in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.

4.6 Gebruiker onthoudt zich ervan overige Gebruikers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Gebruiker verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Gebruiker weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Weerhuisje.nl, overige Gebruikers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Weerhuisje.nl zal Gebruiker op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

4.7 Gebruiker zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

4.8 Zonder toestemming van Weerhuisje.nl is het Gebruiker verboden de door Weerhuisje.nl verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

4.9 Weerhuisje.nl kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Gebruiker mag gebruiken in het kader van de Weerweb hostingdienst. Bij overschrijding van dit maximum is Weerhuisje.nl bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

4.10 Gebruiker verstrekt hierbij Weerhuisje.nl een onbeperkte licentie om alle door Gebruiker via de systemen van Weerhuisje.nl verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Weerhuisje.nl geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Weerhuisje.nl.

4.11 Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Gebruiker.


Artikel 5 Wijzigingen en beëindiging

5.1 Gebruiker kan op elk gewenst moment stoppen met het afnemen van de weerweb hostingdienst. Hieraan zijn voor Gebruiker geen kosten verbonden. Gebruiker zal Weerhuisje schriftelijk (b.v. via email) in kennis te stellen van de beëindiging van de overeenkomst. Weerhuisje zal zorgdragen voor het zo spoedig mogelijk verwijderen van alle content betreffende de weer website van gebruiker op www.mijneigenweer.nl.

5.2 Weerhuisje is op ieder moment gerechtigd, om wat voor reden dan ook, de weerweb hostingdienst te beëindigen. Gebruiker wordt door Weerhuisje.nl op de hoogte gesteld van de beëindiging. Gebruiker kan op generlei wijze aanspraak maken op vergoeding van schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het stopzetten van de weerweb hostingdienst. Mocht Weerhuisje besluiten tot een geplande beëindiging van de weerweb hostingdienst dan zal Weerhuisje gebruiker daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen. Weerhuisje zal alles in het werk stellen een geplande beëindiging van de weerweb hostingdienst minimaal één jaar voor de feitelijke beëindiging aan gebruiker mede te delen.

5.3 Weerhuisje doet haar uiterste best om de weersite content zo optimaal mogelijk te presenteren. Weersite content kan op elk door Weerhuisje gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, aangevuld of verwijderd.

5.4 De overeenkomst kan op elk gewenst moment door Weerhuisje worden aangepast. Wijzigingen in de Voorwaarden voor gebruik van de weerwebsite worden op deze pagina geplaatst en gaan normaal gesproken 14 dagen na publicatie van kracht m.u.v. wijzigingen vanwege juridische redenen, deze wijzigingen worden onmiddelijk van kracht. Wijzigingen zullen niet met terugwerkende kracht worden toegepast. Gaat gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden in de overeenkomst dan dient deze met onmiddelijke ingang te stoppen met het gebruik van de weerweb hostingdienst. Gebruiker zal Weerhuisje hiervan terstond op de hoogte brengen,